01.12.2018

Projects

Architect Peter Gerez

Architect Serghi Makhno

Architect Inna Svyryba

Architect Natalia Bolshakova

SVOYA studio

YOD design lab

11 mirrors design hotel

Design studio Martin’s